January 27, 2023

Interdisciplinary Discourse

Forum for KU Academics

Criticism

- रामचन्द्र पौडेलपश्चिममा काव्यलाई बुझाउन पोएम (poem), पोएट्री (poetry), भर्सेज (verses), पोयसी (poesy) शब्दहरू प्रचलित रहेका छन्। परम्परागत मान्यता अनुसार...

रामचन्द्र पौडेलकविता विधामा सान्यत: स्वीकारिने पाँच उत्तरोत्तर विस्तारित श्रेणीहरूमध्येका वृहत् तथा वृहत्तर, बृहत्तम दुबै रूपको संज्ञा हो—महाकाव्य। प्राकृत परम्परामा पाँच...

Share on Social Media