January 27, 2023

Interdisciplinary Discourse

Forum for KU Academics

FID MONTHLY

रामचन्द्र पौडेलकविता विधामा सान्यत: स्वीकारिने पाँच उत्तरोत्तर विस्तारित श्रेणीहरूमध्येका वृहत् तथा वृहत्तर, बृहत्तम दुबै रूपको संज्ञा हो—महाकाव्य। प्राकृत परम्परामा पाँच...

It takes much shorter time to dismiss several good ideas than to generate one. Indifference is more discouraging than dismissal....

Share on Social Media