December 3, 2022

Interdisciplinary Discourse

Forum for KU Academics

- ;'bz{g bfxfnशासकीय स्वरूपका विषयमा मुख्य राजनीतिक दलका बीचमा एकमत हुन सकिरहेको छैन। माओवादी दलले कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति हुनुपर्ने कुरामा...

Nepalis are experiencing one of the most volatile times in history waiting for stability and sustainability of commonsense.  Common citizens...

Share on Social Media